Stručna služba OV

Stručna Služba Općinskog vijeća (Bajrić Izeta, dipl pravnik – Sekretar OV-a)

E-mail: sluzba-ov@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog vijeća vrši slijedeće poslove:

 • osigurava uslove za rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • priprema nacrte i prijedloge i prati provođenje odluka i drugih propisa i drugih općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 • priprema nacrte ugovora u čijem zaključivanju učestvuje Općinsko vijeće;
 • ostvaruje saradnju sa Stručnom Službom Općinskog načelnika prilikom pripreme nacrta odluka i drugih općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće u cilju obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi;
 • prati propise BiH, FBiH i Kantona i ukazuje Općinskom vijeću na mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti;
 • daje mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz nadležnosti BiH, FBiH i Kantona;
 • prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrađuje pitanja koja treba ugraditi u općinske propise;
 • prati provođenje Statuta općine Lukavac i Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 • pruža stručnu pomoć općinskim vijećnicima u ostvarivanju njihove funkcije;
 • priprema Program rada Općinskog vijeća i prati njegovu realizaciju;
 • uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 • priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
 • izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 • pribavlja informacije i mišljenja vezano za predstavke građana od nadležnih Službi za upravu, Javnih ustanova i preduzeća;
 • izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje;
 • osigurava saradnju sa Ombudsmenima i drugim tijelima za zaštitu ljudskih prava;
 • uređuje i izdaje “Službeni glasnik Općine Lukavac”;
 • odgovoran je za kontrolu korištenja finansijskih i materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi;
 • vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće i njegova radna tijela;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.