Stručna služba OV

Stručna Služba Općinskog vijeća (Bajrić Izeta, dipl. pravnik – Sekretar OV-a, izeta.bajric@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-ov@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog vijeća vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 2. priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata za potrebe Općinskog vijeća i prati njihovu realizaciju;
 3. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 4. vrši poslove pripremanja i organizovanja sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, dostavljanja materijala vijećnicima i radnim tijelima Općinskog vijeća;
 5. osigurava uslove rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, pruža stručnu pomoći i informacije vijećnicima i radnim tijelima Općinskog vijeća;
 6. stara se o blagovremenom dostavljanju vijećničkih pitanja nadležnim organima i službama;
 7. izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 8. sarađuje sa službama za upravu, stručnim i drugim službama u vezi sa materijalima koji su predmet razmatranja na sjednicama Općinskog vijeća, Kolegija i radnih tijela Općinskog vijeća;
 9. prati provođenje Statuta Općine Lukavac i Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 10. priprema Program rada Općinskog vijeća i prati njegovu realizaciju;
 11. uređuje i izdaje “Službeni glasnik Općine Lukavac”;
 12. vrši poslove snimanja sjednica Općinskog vijeća, uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 13. vrši određene protokolarne, administrativno tehničke i druge slične poslove za potrebe Općinskog vijeća;
 14. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 15. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 16. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 17. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 18. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nazakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilastvu;
 19. obavlja druge poslove vezane za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.