Stručna služba ON

Stručna Služba Općinskog načelnika (Sadija Osmanović, dipl.pravnik)

 1. Odsjek za normativno-pravne poslove
 2. Odsjek za upravljanje lokalnim razvojem i evropske integracije
 3. Odsjek za za protokol, informisanje i besplatnu pravnu pomoć

E-mail: kabinet-nacelnika@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog načelnika vrši slijedeće poslove:

 • obavlja normativno-pravne poslove vezano za rad Općinskog Načelnika i općinskih Službi;
 • vrši provjeru usklađenosti nacrta općinskih propisa sa zakonskim i drugim propisima koji se od strane općinskih Službi i drugih subjekata upućuju Općinskom Načelniku ili se putem Općinskog Nčelnika upućuju Općinskom vijeću;
 • izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 • izrađuje pojedinačna akta iz nadležnosti Općinskog Načelnika i općinskih Službi;
 • izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz svoje oblasti;
 • radi na poslovima efikasnosti i dokumentiranosti sistema kvaliteta i definiše i predlaže sprovođenje mjera za poboljšanje sistema;
 • planira i učestvuje u sprovođenju internog audita (kontrole) sistema;
 • vrši poslove općinskog informacionog sistema za Službe;
 • organizuje medijsko praćenje rada Općinskog Načelnika;
 • informiše javnost o radu organa državne službe;
 • vrši poslove uređivanja i izdavanja informativnih materijala i web stranice općine;
 • priprema i daje odgovore i informacije na pitanja građana u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u F BiH i pruža pravnu pomoć građanima;
 • obavlja poslove protokola, organizacije svečanih prijema, sastavljanja i upućivanja čestitki, pozivnica i telegrama, povodom obilježavanja značajnih datuma i sl.;
 • priprema Plan i Program rada Općinskog Načelnika i prati njihovo izvršavanje;
 • priprema i organizuje sjednice Kolegija Općinskog Načelnika i njegovih radnih tijela;
 • vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za Općinskog Načelnika i Sekretara organa državne službe;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.