Stručna služba ON

Stručna Služba Općinskog načelnika (Sadija Osmanović, dipl.pravnik)

E-mail: kabinet-nacelnika@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog načelnika vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. priprema i izrađuje nacrte i prijedloge općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Službe;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. obavlja normativno pravne poslove za potrebe Općinskog načelnika;
 6. učestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa Stručnom službom Općinskog vijeća, Općinskim službama za upravu, drugim službama i organizacionim jedinicama;
 7. izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama;
 8. organizuje medijsko praćenje rada organa lokalne samouprave i informiše javnost o radu organa državne službe;
 9. vrši protokolarne, administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za potrebe Općinskog načelnika i Službe;
 10. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 11. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 12. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 13. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 14. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nazakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilastvu;
 15. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 16. obavlja druge poslove vezane za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.