Služba za ZP

Služba za zajedničke poslove (Jasminka Dugonjić, dipl. pravnik, jasminka.dugonjic@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-zp@lukavac.ba

Služba za zajedničke poslove vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti zajedničkih poslova i ostalih poslova iz nadležnosti Službe utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 4. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 5. izrađuje plan javnih nabavki sa jasno i precizno utvrđenim vrstama i karakteristikama svih predmeta nabavki, prati dinamiku realizacije i predlaže obezbjeđenje potrebnih sredstava u budžetu;
 6. izrađuje prijedloge Odluka o pokretanju javne nabavke;
 7. učestvuje u postupcima javnih nabavki i izrađuje tendersku dokumentaciju, opći dio za sve budžetski korisnike;
 8. izrađuje ugovore, okvirne sporazume o nabavci roba i usluga po provedenim procedurama javnih nabavki;
 9. priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrđena nadležnosti Općinskog načelnika, a koja se odnosi na prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika;
 10. priprema godišnji plan ljudskih resursa (uključujući plan zapošljavanja i eventualno plan zbrinjavanja), koordinira, prati provođenje i predlaže mjere za poboljšanje poslova iz oblasti ljudskih resursa, volontera i  lica na stručnom osposobljavanju;
 11. sarađuje sa Agencijom za državnu službu, Odbornom državne službe za žalbe i drugim organima;
 12. izrađuje godišnji plan obuke i obavlja poslove iz oblasti rada i radnih odnosa, vođenje evidencija i čuvanje personalnih dosijea uposlenika;
 13. uspostavlja, razvija i implementira sistem finansijske unutrašnje kontrole (FUK-a) u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 14. učestvuje u svim aktivnostima u vezi sistema upravljanja kvalitetom, provodi interne audite i podnosi izvještaje;
 15. radi na poslovima efikasnosti i dokumentiranosti sistema kvaliteta i definiše i predlaže sprovođenje mjera za poboljšanje sistema;
 16. poduzima mjere na formalnom obilježavanju i dekorisanju objekata i prostora uprave;
 17. vrši obezbjeđivanje, praćenje i predlaganje uvođenja savremenih tehnoloških rješenja iz oblasti informacionog sistema;
 18. vrši uspostavu i održavanje informacionog sistema, vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranja službene internet stranice Općine i drugih komplementarnih servisa i obavlja druge poslove iz oblasti informatike;
 19. brine o razvoju i održavanju informacione infrastrukture Općine, te obezbjeđuje ispravnost i tehničko funkcionisanje opreme informacionog sistema;
 20. priprema i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke koji se odnose na zaštitu imovine, ljudi i ličnih podataka uposlenika Općine;
 21. vrši investiciono i tekuće održavanje objekata, uređaja, instalacija i tehničkih sredstava rada i opreme, praćenje i predlaganje mjera za potrebe investicionog održavanja, kao i utovar i istovar robe, MTS-a i oprema;
 22. upravlja uređajima za kopiranje, umnožavanje, uvezivanje, skeniranje ili štampanje materijala;
 23.  upravlja objektima, službenim vozilima i njihovim održavanjem;
 24. izvršava poslove održavanja sanitarno-higijenskih uslova u radnim i drugim prostorijama objekta;
 25. organizira i nadzire fizičko-tehničko obezbjeđenje objekata organa uprave, te poduzima mjere i aktivnosti na protupožarnoj zaštiti;
 26. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 27. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 28. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 29. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 30. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 31. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 32. obavlja druge poslove iz oblasti zajedničkih poslova, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.