Služba za UPPI

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije (Plavšić Fikret, dipl.ing.maš.)

 1. Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
 2. Odsjek za investicije, obnovu i razvoj

E-mail: sluzba-uppi@lukavac.ba

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti prostornog uređenja, građenja, obnove i razvoja;
 • učestvuje u pripremi nacrta propisa opštih akata iz nadležnosti Službe;
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • provodi zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 • priprema programe iz nadležnosti Službe;
 • izrađuje investiciono-tehničku dokumentaciju iz oblasti prostornog uređenja, obnove i infrastrukture;
 • vodi investicije na rekonstrukciji infrastrukture i vrši tehnički nadzor na istim;
 • radi na pripremi i učestvuje u izradi projektno-investicione dokumentacije za obnovu infrastrukturnih objekata u saradnji sa nadležnim organima višeg nivoa vlasti, domaćim i stranim pravnim licima, udruženjima građana i drugim organizacijama;
 • izrađuje i realizuje planove i projekte razvoja općine (sanacije, rekonstrukcije i modernizacije) komunalne infrastrukture;
 • priprema prijedloge idejnih rješenja estetskog uređenja objekata, zelenih i javnih površina i sl.;
 • utvrđuje urbanističko-tehničke uslove za izradu urbanističke saglasnosti i vrši pregled izvedbeno-tehničke dokumentacije u postupku izdavanja građevinske dozvole i odobrenja za upotrebu objekta;
 • izrađuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe;
 • priprema općinske razvojne strategije;
 • identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte u Općini na osnovu metodologije koja je utvrđena propisom Federalnog ministrastva finansija;
 • utvrđuje općinske programe javnih investicija;
 • dostavlja prioritetne programe i projekte preko nadležnih resornih ministarstava Organizacionoj jedinici Kantona u cilju pripreme kantonalnog programa javnih investicija;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.