Služba za UDDMBIZ

Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu (Emir Kasumović, dipl.pravnik, emir.kasumovic@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-uddmbiz@lukavac.ba

Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti uprave, društvenih djelatnosti, mladih i boračko-invalidske zaštite i ostalih poslova iz nadležnosti Službe utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. vrši poslove građanskih stanja u vezi sa primjenom propisa o matičnim knjigama, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, te poslove u vezi sa biračkim spiskovima građana;
 6. obavlja poslove pisarnice i arhive;
 7. učestvuje u organizaciji manifestacija koje organizuje Općina, sarađuje sa javnim i nevladinim sektorom, koordinira njihove aktivnosti i izdaje potrebne saglasnosti;
 8. vrši nadzor rada javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Općina i o navedenom izvještava Općinskog načelnika i Općinsko vijeće, ukoliko zakonom ili propisom Općinskog vijeća nadzor nije povjeren drugom organu;
 9. vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, dodjelu stipendija učenicima i studentima, realizaciju projekata i dodjelu namjenskih sredstava u oblasti kulture, sporta, obrazovanja, zaštite kulturno historijskog nasljeđa, davanja saglasnosti za unos naziva općine u naziv udruženja građana i firmi privrednog društva, davanja saglasnosti pravnim licima za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, organizacija i zajednica, pomoći nevladinom sektoru kao i druge oblasti društvenih djelatnosti;
 10. sarađuje sa Zdravstvenim Savjetom Općine i osigurava podršku za rad Zdravstvenog Savjeta;
 11. prati stanje, predlaže mjere i provodi utvrđenu politiku u oblasti predškolskog obrazovanja, stvara i održava baze podataka značajne za Općinu u smislu praćenja rada ustanova;
 12. pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti Službe;
 13. obavlja poslove u vezi sa ocjenjivanjem rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranja finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga;
 14. obavlja poslove podrške mladim, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim licima;
 15. identifikuje potrebe mladih u lokalnoj zajednici i obrađuje sistematska rješenja od značaja za oblast mladih;
 16. vodi upravni postupak iz oblasti boračko invalidske zaštite i stara se o socijalno-statusnim pitanjima porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i boraca narodnooslobodilačkog rata;
 17. vodi posebnu evidenciju o porodicama šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i drugih korisnika prava iz oblasti boračko invalidske zaštite;
 18. vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na statusna pitanja povratnika, raseljenih lica i izbjeglica, prijem, smještaj, zdravstveno osiguranje raseljenih lica i izbjeglica i obavljanje drugih poslova u vezi navedenih kategorija;
 19. sarađuje sa institucijama nadležnim za oblast socijalnog stanovanja u cilju pružanja pomoći korisnicima objekata socijalnog stanovanja i sarađuje sa humanitarnim organizacijama, nevladinim organizacijama i Centrom za socijalni rad u cilju pružanja pomoći korisnicima objekata socijalnog stanovanja;
 20. vodi registar pravnih subjekata, korisnika budžetskih sredstava, nevladnih organizacija, kontroliše pravni status korisnika sredstava i njihovih organa uprave, te finansijsku solventnost;
 21. priprema ugovore o zakupu objekata socijalnog stanovanja sa korisnicima, te vodi evidenciju o zaključenim ugovorima i prati njihovu realizaciju;
 22. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 23. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 24. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 25. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 26. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 27. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 28. obavlja druge poslove iz oblasti uprave, društvenih djelatnosti, mladih i boračko-invalidske zaštite, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.