Služba za IKSPMZ

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica (Mirela Bubić, dipl. pravnik, mirela.bubic@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-ikspmz@lukavac.ba

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti investicija, komunalno-stambenih i poslova mjesnih zajednica i ostalih poslova iz nadležnosti Službe utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. provodi postupak za donošenja razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 6. vrši poslove pripreme, praćenja i realizacije investicionih i drugih projekata, inicira, prati i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu;
 7. vrši stručno-tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je investitor Općina i podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 8. priprema projektne zadatke i investicionu-tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 9. učestvuje u izradi planova i programa iz nadležnosti Službe i vrši analizu, utvrđuje plan investicija, prikuplja i obrađuje informacije za realizaciju plana investicija Općine;
 10. vrši stručnu obradu zahtjeva i inicijativa mjesnih zajednica u cilju rješavanja pitanja od opšteg interesa, a posebno na rješavanju pitanja koja se odnose na putne i vodovodne mreže, javnu rasvjetu, održavanje i izgradnju objekata za društvene namjene, predlaže mjere za rješavanje podnesenih zahtjeva i pokrenutih inicijativa i učestvuje u realizaciji istih;
 11. pomaže u pripremi nacrta općih akata koje donose organi mjesnih zajednica, koordinira aktivnostima mjesnih zajednica i vodi registar mjesnih zajednica;
 12. uspostavlja i održava bazu podataka o ratnim štetama prema jedinstvenoj metodologiji sa procjenom i evidencijom utrošenih sredstava, kao i planiranje potrebnih sredstava za obnovu;
 13. vrši poslove pripreme, iniciranja postupka, praćenja i realizacije investiciono-komunalnih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
 14. vrši poslove upravitelja lokalnih cesta i nekategorisanih puteva, poslove održavanja cesta od interesa za Općinu i vodi evidenciju javnih i nekategorisanih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama;
 15. vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama zakona i podzakonskih propisa;
 16. vrši koordinaciju u oblasti prevoza putnika u javnim prevoznim sredstvima na linijama unutar zona koje utvrđuje Općina i obavlja poslove vezane za usaglašavanje redova vožnje;
 17. inicira i učestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, higijene grada i zimske službe, organizuje, koordinira i nadzire održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i vrši druge poslove koje se odnose na investiranje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete;
 18. vrši popis – katastar ulične rasvjete i pratećih objekata sa brojem i vrstom rasvjetnih mjesta, tipom stubova, vrstom upravljačke armature, koordinira režimom rasvjete i prati potrošnju na istim;
 19. utvrđuje obveznike, naknadu za korištenje i vodi baze podataka za građevinsko zemljište, komunalne naknade;
 20. vrši poslove u skladu sa odredbama Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih djelova i uređaja zgrade i vodi evidenciju objekata i stanova u vlasništvu Općine i obavlja poslove vezane za zakup, korištenje i dodjelu stanova;
 21. vodi poslove organizacije, kontrole i naplate javnog parkinga;
 22. vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na području Općine kao i poslove prenumeracije kućnih brojeva i vodi postupak dodjele kućnih brojeva;
 23. vrši nadzor nad radom javnih preduzeća, priprema programe za preduzimanje mjera za poboljšavanje kvaliteta komunalnih usluga, kao i mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća u slučaju prekida u pružanju komunalnih usluga i vrši koordiniranje njihovih aktivnosti;
 24. vodi upravni postupak za privremeno zauzimanje javnih površina i obavlja poslove koji se odnose na rad pijaca, zaštite životinja, obaveza vlastite životinje, stočnog groblja, deponija, pasa-lutalica i higijenskog servisa;
 25. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 26. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 27. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 28. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 29. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 30. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 31. obavlja druge poslove iz oblasti investicija, komunalno-stambenih i poslova mjesnih zajednica, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.