Služba za OUPDD

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti (Esad Suljić, dipl.pravnik)

 1. Odsjek za opću upravu
 2. Odsjek za poslove šalter sale
 3. Odsjek za privredu
 4. Odsjek za društvene djelatnosti i nevladine organizacije

E-mail: sluzba-oupdd@lukavac.ba

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti opšte uprave, brige o djeci, obrazovanja, odgoja, kulture i fizičke kulture, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite, samostalnog privređivanja i ostalih djelatnosti iz nadležnosti utvrđenih zakonom;
 • izrađuje nacrte propisa i druge opšte i pojedinačne akate iz djelokruga Službe;
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, eksploatacije mineralnih sirovina, samostalnog privređivanja i drugih upravnih stvari iz nadležnosti Službe;
 • vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • obavlja sve personalne poslove za potrebe općinskih Službi;
 • obavlja poslove iz oblasti odbrane i mjesnih zajednica;
 • izrađuje i donosi pojedinačna akta koja se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registraciju i druga akta, predviđena zakonom i drugim propisima;
 • obavlja poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i eksploatacije mineralnih sirovina;
 • vrši nadzor nad radom javnih preduzeća i javnih ustanova koje je osnovalo Općinsko vijeće Lukavac;
 • prati stanje u pravnim licima prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi općine i o navedenom izvještava općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine;
 • obavlja poslove kancelarijskog poslovanja (pisarnice, arhive i šalter sale);
 • uspostavlja i vodi evidenciju o ličnim stanjima građana (matične evidencije);
 • obavlja poslove građanskih stanja;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.