Služba za PLRIP

Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove (Esad Suljić, dipl. pravnik, esad.suljic@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-plrip@lukavac.ba

Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti privrede, lokalnog razvoja, inspekcijskih i ostalih poslova iz nadležnosti Službe utvrđenih zakonom;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. izrađuje i donosi pojedinačne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti, registraciju i druge akte predviđene zakonom i drugim propisima;
 6. vodi brigu o poljoprivrednim resursima, razvoju programa i unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 7. predlaže odgovarajuće mjere u cilju podsticanja razvoja privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja i ostalih privrednih djelatnosti;
 8. analizira, planira i provodi mjere za podsticaj privrede i vrši pripremu i obradu promotivnih materijala Općine iz domena privrede i lokalnog razvoja;
 9. priprema prezentacije i vrši promociju projekata Općine potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim subjektima;
 10. obavlja poslove iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja iniciranjem i učestvovanjem u izradi planova, analizi programa i projekata od interesa za Općinu, te prati realizaciju investicionih i drugih projekata od strane Općine, Kantona i drugih subjekata;
 11. učestvuje u izradi strategije lokalnog ekonomskog razvoja, operativnih planova, programa i projekata vezanih za lokalni ekonomski razvoj i zajedno sa drugim službama prati realizaciji istih;
 12. koordinira, provodi i prati plan implementacije strategije razvoja;
 13. provodi redovan monitoring i učestvuje u evaulaciji implementacije projekata iz strategije razvoja;
 14. pokreće procedure za realizaciju sredstava planiranih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti Službe, priprema i realizuje projektne zadatke;
 15. prati i istražuje mogućnost za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte;
 16. organizuje, vodi aktivnosti i izrađuje prijave za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organa i organizacija, radi prijedloge za međunarodne projekte prekogranične saradnje te vrši izradu navedenih projekata;
 17. izrađuje prijedloge projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, viših nivoa vlasti i iz sredstava drugih donatora, podnosi i prati realizaciju tih projekata;
 18. vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti turističko-ugostiteljske, komunalne, urbanističko-građevinske, sanitarne, putne i druge oblasti inspekcijskog nadzora, koji je prenesen u nadležnost Općine i vodi registar izrečenih prekršajnih kazni i mjera;
 19. poduzima upravne mjere i radnje kojima se nalaže otklanjanje nepravilnosti i poštivanje uslova korištenja javnih površina, obustavlja gradnju i naređuje uklanjanje građevine donošenjem rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 20. vrši kontrolu postupka projektovanja i građenja objekata u pogledu primjene propisanih normativa i standarda za građenje;
 21. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 22. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 23. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 24. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 25. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 26. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 27. obavlja druge poslove iz oblasti privrede, lokalnog razvoja i inspekcijskih poslova, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.