Služba za GIPP

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Mahmutović Osman, dipl.ing.rud.)

 1. Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 2. Odsjek za geodetske poslove i katastar

E-mail: sluzba-gipp@lukavac.ba

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti građevinskog zemljišta, katastra i  imovinsko-pravne oblasti,
 • učestvuje u pripremi nacrta propisa opštih akata iz nadležnosti Službe;
 • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • priprema programe iz nadležnosti Službe;
 • izrađuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe;
 • vrši poslove premjera, uspostave i obnove katastra nekretnina, katastarsko-komunalnih uređaja, kartografiranje teritorije općine, vodi tehničku arhivu originala karata i planova i premjeravanja zemljišta;
 • priprema prijedloge rješenja o utvrđivanju opšteg interesa;
 • vodi upravni postupak dodjele građevinskog zemljišta, eksproprijacije, uzurpacije, kmetskih selišta, arondacije i odricanja prava svojine u korist državne zajednice i drugih postupaka iz imovinsko-pravne oblasti;
 • vrši stručne poslove i rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa (eksproprijacije, uzurpacije, raspisuje javni konkurs ili javni poziv za dodjelu građevinskog zemljišta, utvrđuje zemljište neophodno potrebno za korištenje objekta, utvrđuje vlasništvo na zemljištu ispod objekta i zemljištu neophodno potrebnog za korištenje objekta, vraća u vlasništvo neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom, provodi imovinske zakone – povrat privremeno napuštenih nekretnina u svojini građana;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.