Služba za GIPP

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Mahmutović Osman, dipl.ing.rud., osman.mahmutovic@lukavac.ba)

E-mail: sluzba-gipp@lukavac.ba

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši slijedeće poslove:

 1. izvršava i osigurava izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti geodetskih, imovinsko pravnih i ostalih poslove iz nadležnosti Službe utvrđenih zakonom;
 2. rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. priprema prijedloge rješenja o utvrđivanju općeg interesa;
 6. vrši stručne poslove i rješava u upravnim stvarima iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa eksproprijacije, priprema nacrte i prijedloge odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave – prodaja, odnosno opterećenje pravom građenja neketnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i neposredna zamjena nekretnina u skladu sa važećim zakonskim propisima, utvrđuje zemljište potrebno za korištenje objekta, utvrđuje vlasništvo na zemljištu ispod objekta i zemljištu potrebnog za korištenje objekata, vraćanje u vlasništvo neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa regulacionim planom;
 7. vrši poslove premjera, uspostave i obnove katastra zemljišta, katastra-komunalnih uređaja, kartografiranje teritorije općine, vodi tehničku arhivu originala karata i planova i premjeravanja zemljišta;
 8. priprema programe iz nadležnosti Službe;
 9. obavlja stručne poslovi iz oblasti geodezije za potrebe organa uprave;
 10. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 11. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 12. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 13. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 14. vodi evidenciju zaprimljenih elaborata snimljenih komunalnih uređaja;
 15. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 16. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 17. obavlja druge poslove iz oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.