Služba CZ

Služba Civilne zaštite (Edin Hamzić, dipl.ing.rud., edin.hamzic@lukavac.ba)

E–mail adresasluzba-cz@lukavac.ba

Služba civilne zaštite vrši sljedeće poslove:

 1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i provodi utvrđenu politiku i prati stanje u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, poslove zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine i ostali poslovi iz nadležnosti Službe utvrđeni zakonom;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. izrađuje i predlaže Procjenu ugroženosti za područje Općine;
 6. izrađuje i predlaže Plan i Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 7. priprema i predlaže Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja Općine i osigurava njeno provođenje u skladu sa zakonom i propisima Kantona;
 8. prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva;
 9. organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
 10. organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 11. vrši popunu ljudstvom Štabova civilne zaštite, Službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje MTS-om, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 12. organizira rad operativnog centra koji prati stanje u oblasti zaštite od požara, poplava i drugih elementarnih nepogoda kao i onečišćenje zraka, zemlje i vode u slučaju ispunjenja uslova za uvođenje posebnih mjera zbog stanja okoliša, drugih opasnosti, pismene i usmene obavjesti Općinskog načelnika i molbi organa za pojedinu oblast;
 13. izrađuje prijedlog projekata za deminiranje i obilježavanje miniranih područja;
 14. učestvuje u pripremi nacrta propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine;
 15. izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura civilne zaštite i stara se o njihovoj realizaciji;
 16. obavlja stručne i druge poslove za potrebe općinskog Štaba civilne zaštite koji se odnose na zaštitu i spašavanje;
 17. ostvaruje saradnju sa Odbranom unutrašnjih poslova, pravosuđa, službama civilne zaštite susjednih općina i drugim organima u pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti zaštite i spašavanja;
 18. preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine u skladu sa zakonom, propisima kantona i općine;
 19. definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u saradnji s ostalim službama za upravu Općine;
 20. učestvuje u izradi Plana zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće ostalih službi za upravu Općine;
 21. planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika Vatrogasne jedinice;
 22. ostvaruje saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima i pravnim licima radi efikasnijeg obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva;
 23. vrši druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su zakonom i odlukama Općinskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite općine;
 24. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Službe;
 25. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Službe, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 26. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 27. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 28. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 29. preuzima inicijativu, organizira poslove i vodi aktivnosti iz nadležnosti Službe u cilju realizacije provođenja strategije razvoja Općine Lukavac i drugih strategija koje se odnose na lokalnu samoupravu;
 30. obavlja druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i poslove zaštite od požara i vatrogastva, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave. 

 

Telefoni koji stoje na usluzi građanima su:
BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE-SITUACIJE (besplatan poziv):

 • 121 – Operativni centar Civilne zaštite
 • 122 – Policija
 • 123 – Vatrogasci 
 • 124 – Hitna pomoć