Služba CZ

Služba Civilne zaštite (Emir Kasumović)

E–mail adresasluzba-cz@lukavac.ba

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu općine Lukavac regulisana je nadležnost rada općinske službe Civilne zaštite, čiji se poslovi vrše u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to :

 1. Odsjek za Civilnu zaštitu
 2. Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Služba civilne zaštite vrši sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine;
 • izrađuje Procjenu ugroženosti za područje općine;
 • priprema Program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na općini;
 • priprema i predlaže Odluku o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja općine i osigurava njeno provođenje u skladu sa Zakonom i propisima Kantona;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • predlaže Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
 • vrši popunu ljudstvom Štabova civilne zaštite, Službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje MTS-om, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • izrađuje prijedlog projekata za deminiranje i obilježavanje miniranih područja;
 • učestvuje u pripremi nacrta propisa u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
 • izrađuje godišnji i srednjoročni Plan materijalnog opremanja struktura civilne zaštite i vrši realizaciju Plana;
 • vrši provođenje mobilizacije građana i struktura civilne zaštite, po naređenju Općinskog štaba civilne zaštite;
 • vrši obavljanje svih drugih poslova i zadataka u Općinskom štabu civilne zaštite koji se odnose na zaštitu i spašavanje;
 • organizuje osmatranje i uzbunjivanje, prikuplja i obrađuje podatke o svim vidovima opasnosti, prenosi naređenja općinskog načelnika i Općinskog štaba civilne zaštite, oglašava prestasnak opasnosti, te priprema i šalje izvještaje o preduzetim mjerama, provedenoj mobilizaciji i drugim poduzetim mjerama organima vlasti, susjednim centrima OiU i Kantonalnom i Federalnom centru OiU;
 • vrši programiranje i planiranje razvoja, opremljenosti, obučenosti, uvježbanosti i osposobljenosti referenta za OiU u svim uslovima djelovanja, te realizaciju ovih programa i planova;
 • ostvaruje punu saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite, Vojskom F BiH, kao i sa Policijskom upravom na svom području i drugim općinskim organima uprave u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti osmatranja i obavještavanja i unapređivanja metoda i sadržaja rada;
 • prati stanje u oblasti OiU, vrši obradu i distribuciju podataka u vidu redovnih i vanrednih izvještaja, informacija i sl.;
 • preuzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa zakonom;
 • definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća;
 • izrađuje plan zaštite od požara općine i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
 • planira i obezbjeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika Vatrogasne jedinice;
 • vrši i druge poslove koji se odnose na zaštitu i spašavanje.

 

Telefoni koji stoje na usluzi građanima su:
BROJEVI TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE-SITUACIJE (besplatan poziv):

 • 121 – Operativni centar Civilne zaštite
 • 122 – Policija
 • 123 – Vatrogasci 
 • 124 – Hitna pomoć