Općinsko pravobranilaštvo

Općinsko pravobranilaštvo

  • Email: op.prav@lukavac.ba

Pravobranilaštvo obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa Općine i općinskih organa.  Pravobranilaštvo obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osniva Općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.

Funkciju Općinskog pravobranilaštva obavlja Općinski pravobranilac i zamjenik Općinskog pravobranioca.

Općinski pravobranilac ima jednog zamjenika.

Oopćinski pravobranilac predstavlja Općinsko pravobranilaštvo, rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i dužnosti utvrđene zakonom i općim aktima.

Ako je Općinski pravobranilac spriječen ili odsutan zamjenjuje ga sa svim ovlaštenjima zamjenik pravobranioca ili državni službenik u Pravobranilaštvu koga odredi Pravobranilac.