Javni konkursi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja – licitacije