Interna revizija

Odjeljenje za Internu reviziju (Senada Fatušić, interni revizor)

Odjeljenje za internu reviziju vrši slijedeće poslove:

Pomaže u ostvarivanju ciljeva primjenom sistematičnog i discipliniranog pristupa ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom i kontrolama u smislu:

 • identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom od rukovodioca jedinstvenog organa državne službe,
 • efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola u svrhu kontrolisanja rizika,
 • usaglašenosti sa zakonima i propisima,
 • pouzdanosti, tačnosti i sveobuhvatnosti finansijskih i drugih poslovnih informacija,
 • efektivnost, efikasnost i ekonomičnost poslovanja,
 • zaštiti imovine i drugih resursa i poduzimanju mjera protiv mogućih gubitaka, zbog zloupotrbe, lošeg upravljanja, grešaka, prevara i nepravilnosti,
 • poštivanju i adekvatnosti politika i procedura za upravljanje rizicima u organizaciji, odnosno da su aktivnosti zaposlenih u skladu sa politikama, standardima, procedurama i važećim zakonskim i podzakonskim propisimar,
 • poduzetim mjerama rukovodioca subjekta revizije, po preporukama interne revizije, s ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti,
 • strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje interne revizije,
 • testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
 • izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja,
 • praćenje realizacije datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji,
 • saradnja s Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH,
 • obavljanje ostalih poslova u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH.