Interna revizija

Odjeljenje za Internu reviziju (Elsajed Fatušić, glavni interni revizor)

Odjeljenje za internu reviziju vrši sljedeće poslove i zadatke:

 1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, provodi utvrđenu politiku, prati stanje u oblasti interne revizije i upravljanja kvalitetom i obavlja ostale djelatnosti iz nadležnosti utvrđenih zakonom;
 2. rješava u stvarima iz nadležnosti Službe, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu službene evidencije;
 3. izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata iz oblasti za koju je nadležna i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom;
 4. provodi utvrđenu politiku u skladu sa zakonom, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 5. primjenjuje revizorske standarde i daje preporuke za poboljšanja procesa upravljanja rizicima;
 6. izvještava rukovodioca subjekta revizije o poduzetim mjerama, s ciljem otklanjanja utvrđenih slabosti i nepravilnosti;
 7. izrađuje strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje interne revizije;
 8. izvještava o rezultatima revizije i daje preporuke u cilju poboljšanja poslovanja;
 9. prati realizaciju datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji;
 10. osigurava efikasnosti i adekvatnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrolu u svrhu kontrolisanja rizika;
 11. izrađuje dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke specifikacije javnih nabavki iz nadležnosti Odjeljenja;
 12. prati realizaciju ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki iz nadležnosti Odjeljenja, te preduzima potrebne radnje u cilju izvršenja istih;
 13. osigurava provođenje procedura iz nadležnosti Službe u skladu sa odredbama propisa o finansijskoj unutrašnjoj kontroli i preporukama organa revizije;
 14. izrađuje i predlaže procedure i uputstva, stara se o provođenju istih u djelokrugu poslova Službe, analizira efikasnost i zadovoljstvo korisnika, te predlaže poboljšanje procedure;
 15. poduzima radnje u slučaju nezakonitog naloga i postupa u skladu sa odredbama zakona, skreće pažnju izdavaocu naloga, te ukoliko davalac insistira na provođenju naloga traži pismenu potvrdu sa identitetom izdavaoca naloga i preciznim uputama, a u slučaju potvrđivanja nezakonitog naloga izvještava o nalogu organ koji je neposredno nadređen izdavaocu naloga, te ukoliko nalog ima elemente krivičnog djela odbija njegovo izvršavanje, dalje postupanje i prijavljuje nadležnom tužilaštvu;
 16. obavlja druge poslove i zadatke izdate od Načelnika općine koji su vezani za organizaciju rada i izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Službe, a koji su vezani za djelokrug rada lokalne samouprave.