Elaborat o određivanju granica vodnog dobra uz vještačku akumulaciju “Modrac” Općina Lukavac u dijelu uz objekat Hotel “Robinzon”

Elaborat o određivanju granica vodnog dobra uz vještačku akumulaciju “Modrac” Općina Lukavac u dijelu uz objekat Hotel “Robinzon”

Skice:

Sve primjedbe i sugestije možete dostaviti na e-mail osman.mahmutovic@lukavac.ba ili na pisarnicu Općine Lukavac.

Elaborat će biti istaknut na zvaničnoj web starnici Općine Lukavac, 30 dana od dana objave.